Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) znajdującego się na stronie internetowej psychodietetyk.bialystok.pl (zwanej dalej Stroną internetową) określa prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady składania zamówień na produkty dostępne na stronie internetowej psychodietetyk.bialystok.pl, wysyłki zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny produktu, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest DIETA I ZDROWIE Anna Maria Hus, NIP: 5451237913, ul. Feliksa Filipowicza 10 / 44, 15-327 Białystok, e-mail: annamariahus@wp.pl.

3. Za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów (zwanych dalej Produktami), których prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne w myśl przepisów prawa polskiego.

4. Sprzedaż Produktów, o których mowa w ust. 3 prowadzona jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Sklepu oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep wymaga, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 8 poniżej, zastosowania przez system informatyczny Kupującego przeglądarek internetowych Firefox, Chrome, Edge, Opera. Ponadto konieczne jest posiadanie przez Kupującego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. W związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu lub korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści mogących wprowadzać w błąd, obraźliwych oraz mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

7. Klientem sklepu może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka, organizacja, instytucja lub inna osoba reprezentująca dowolną formę działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca, w szczególności, zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany oferty Sklepu,

2) zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,

3) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Produktów nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.

4. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

§ 3. Składanie zamówień na produkty

1. W celu skutecznego złożenia zamówienia Produktu, Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić, znajdujący się na Stronie internetowej Sklepu formularz i przesłać go Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia Kupującemu faktu otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po weryfikacji płatności, Sprzedawca przygotuje Produkt do wysłania, a następnie wyśle go Klientowi.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży Usługi wskazanej w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji – o czym zostanie Klient poinformowany e-mailem.

§ 3. Składanie zamówień na konsultacje

1. W celu skutecznego złożenia zamówienia konsultację psychodietetyczną, Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić, znajdujący się na Stronie internetowej Sklepu formularz i przesłać go Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia Kupującemu faktu otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po weryfikacji płatności, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu konsultacji. Kontakt nastąpi w dzień roboczy, do 12 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży Usługi wskazanej w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji – o czym zostanie Klient poinformowany e-mailem.

§ 4. Cena

1. Ceny Produktów i Konsultacji podane na Stronie internetowej Sklepu i mają charakter wiążący od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

2. Wszystkie ceny Produktów, znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich wraz z należnym podatkiem.

§ 5. Sposób realizacji zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Nie realizujemy zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polski.

§ 6. Formy płatności

1. Płatności za zakupione Produkty można dokonać wykonując przelew na wskazany przez Sprzedawcę nr konta bankowego.

§ 7. Odstąpienia od umowy

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 287), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy , co określa art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 287).

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, co określa art. 38 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 287).

§ 8. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Produktu z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.

4. Pismo reklamacji należy przesłać na następujący adres: ul. Feliksa Filipowicza 10 / 44, 15-327 Białystok

5. W siedzibie Sprzedawcy nie dokonuje się zwrotów pieniężnych.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r.) Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Produktu.

7. Sprzedawca informuje, iż nie dokonuje wymiany Produktu na inny Produkt z oferty.

8. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.

§ 9. Ochrona danych i Polityka prywatności

1. Informacje dotyczące polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajdują się w zakładkach:

Polityka prywatności

RODO